ฟรี
 • โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
  หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

 • โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
  หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
      โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีความรู้คู่คุณธรรมเต็มตามศักยภาพ ครูปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบเพื่อรองรับมาตรฐานการศึกษา นำภูมิปัญญาสู่กระบวนการเรียนรู้ ควบคู่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายในปี 2557
 
พันธกิจ (Mission)
 1. กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาตามกฎกระทรวงศึกษาธิการ
 2. จัดกลไกในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
 3. พัฒนาความสามารถของครูในการออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงระบบ
 4. ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ
 5. จัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ
 6. พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการคิด การสื่อสารและใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้
 7. พัฒนาอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สะอาด ปลอดภัย สวยงาม เอื่อต่อการจัดการจัดการเรียนการสอน
 
เป้าหมาย (Objective)
 1. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาสู่มาตรฐานวิชาชีพ
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ
 4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะ คุณธรรมและสมรรถนะสำคัญตามหลักสูตร
 5. มีหลักสูตรและสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ