ฟรี
  • โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
    หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

  • โรงเรียนดงมอนวิทยาคม
    หมู่ที่ 2 ต.ดงมอน อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 49000
    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 (นครพนม มุกดาหาร)

ข้อมูลบุคลากร รวมทั้งหมด

# ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง  
1 นายวิพจน์ แสนสุข ครู เอกคณิตศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มสาระ คณิตศาสตร์
2 นางนริศา ทองทั่ว ชำนาญการพิเศษ
3 นายภาณุวัฒน์ อักษรศักดิ์ ตรู
4 นางวชิราภรณ์ นอระกา ครู
5 นายนเรศ ศรีทนษา ครูชำนาญการ เอกฟิสิกส์
6 นางสาวระเบียบ ภาคภูมิ ครูชำนาญการ เอกเคมี
7 นายยุทธนา ภู่ถนนนอก ครู เอก คอมพิวเตอร์
8 นายอานุภาพ บรรจง ครูผู้ช่วย เอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
9 นางนภัสกร สุพรธนวัฒน์ พนักงานราชการ เอกฟิสิกส์
10 นายบูรณะ วังคะฮาต ครู เอกดนตรี
11 นางสาวดรุณี ธรรมรักษา ครู เอกทัศนศิลป์
12 นางสาวณัฐชยา โชคบัณฑิต ชำนาญการ
13 นางอัญญากร ผิวขำ ชำนาญการพิเศษ
14 นายประกิจ สาธุชาติ พนักงานราชการ
15 นางสาวศิริวรรณ ฤทธิตะมน ครูชำนาญการ
16 นางสาวจุฑาธิป แสนสุข ครูชำนาญการ
17 นางสาวธัญญาลักษณ์ แดงบุตร ครู
18 นายเอกลักษณ์ เกื้อหนองขุ่น ครู
19 นายไพรวรรณ สุวรรณไตรย์ ครู
20 ว่าที่ร้อยสิทธื์นันท์ ณ หนองคาย ครูผู้ช่วย
21 นางสาวพัชรินทร์ อรรคเนตร ครูผู้ช่วย
22 นายพีระพงษ์ แก้วศิลา ครูผู้ช่วย เอกเกษตร
23 นายสมศักดิ์ นะกุลรัมย์ ครูผู้ช่วย เอกอุตสาหกรรมศิลป์
24 นายประวิทย์ ไชยเสนา พนักงานราชการ
25 นายบังเอิญ สาธุชาติ ช่างปูน 3
26 นางนครไทย บุญเลิศ แม่บ้าน
27 นางสาวรัตนาภรณ์ สุวรรณไตรย์ ครูธุรการ
28 ผู้บริหารราชัน อาจวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 นายภักดี สุขพันธ์ ครูชำนาญการ
30 ผู้บริหารจีระชัย วังคะฮาต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
31 ผู้บริหารยุทธศิลป์ วังคะฮาต อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน